poniedziałek, 27 maja dzisiaj nieczynne
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Statut Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, zwana dalej Galerią, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
 2. postanowień niniejszego statutu.

2. Organizatorem Galerii jest Miasto Poznań.

3. Galeria posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2

 

 1. Siedzibą Galerii jest miasto Poznań.
 2. Terenem działania Galerii jest miasto Poznań, jednakże w celu realizacji zadań statutowych Galerii może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

 

1. Celem działalności Galerii jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej poprzez:

 1. promocję, prezentację, popularyzację i upowszechnianie sztuki współczesnej;
 2. kreowanie postaw twórczych i pobudzanie odbiorców do aktywnego w niej uczestnictwa;
 3. prowadzenie działalności wystawienniczej;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej;
 5. prowadzenie działalności edukacyjnej kulturalnej i artystycznej w różnorodnych formach;
 6. prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany artystycznej;
 7. współdziałanie ze środowiskami twórczymi oraz z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie rozwoju sztuki współczesnej;
 8. rozpoznanie i badanie środowiska artystycznego Poznania;
 9. tworzenie platformy wymiany myśli i współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i środowiskami artystycznymi Poznania;
 10. prowadzenie projektów badawczo-wydawniczych we współpracy ze środowiskiem naukowym Poznania;
 11. prowadzenie biblioteki i dokumentacji wydarzeń artystycznych oraz ich udostępnianie;
 12. tworzenie i prowadzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej, zwanej dalej Kolekcją Galerii.

2. Przy realizacji swoich celów Galeria może współpracować z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 4

 

 1. Galeria jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Wobec pracowników Galerii czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
 4. Galerią zarządza Dyrektor.
 5. Dyrektor kieruje działalnością Galerii i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Dyrektor Galerii powoływany jest na okres od trzech do siedmiu lat.
 7. Dyrektora Galerii i powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Poznania na zasadach i w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406).
 8. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Galerii sprawuje Prezydent Miasta Poznania.
 9. Dyrektor zarządza Galerią przy pomocy zastępców i głównego księgowego. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, a następnie powiadamia o tym Prezydenta.
 10. Dyrektor może powołać jednego zastępcę. Na stanowisko zastępcy może być powołany główny księgowy.
 11. Zastępca Dyrektora i główny księgowy działają w ramach udzielanych im przez Dyrektora umocowań i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 12. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor oraz pełnomocnicy działający w granicach umocowania.
 13. Dyrektor Galerii może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii w określonym zakresie.
 14. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.
 16. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczeń woli wymagany jest podpis głównego księgowego.

§ 5

 

Do zakresu zadań Dyrektora Galerii należy w szczególności:

§ 6

 

Organizację wewnętrzną Galerii określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, który zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi oraz działającym w Galerii organizacjom związkowym i stowarzyszeniom twórców wszelkich zmian, celem ich zaopiniowania.

§ 7

 

 1. Przy Galerii działa Rada Galerii, jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
 2. Rada liczy od pięciu do ośmiu członków, w tym do dwóch zgłoszonych przez Komisję Rady Miasta Poznania właściwą do spraw kultury i nauki, do jednego zgłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania i pozostałych zaproponowanych przez Dyrektora.
 3. Członków Rady powołuje Prezydent Miasta Poznania.
 4. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.
 5. Kadencja Rady trwa na okres powołania Dyrektora.
 6. Zasady działania Rady ustala uchwalony przez nią regulamin, za zgodą Dyrektora Galerii.

§ 7a

 

 1. Przy Galerii działa Komisja Nabytków, jako organ doradczy i opiniodawczy w zakresie nabywania, zamiany lub sprzedaży dzieł sztuki w ramach Kolekcji Galerii.
 2. Komisja Nabytków składa się z pięciu członków – Dyrektora jako Przewodniczącego, dwóch osób posiadających odpowiednie doświadczenie w zakresie tworzenia
  i prowadzenia kolekcji dzieł sztuki współczesnej, jednej osoby będącej specjalistą
  w zakresie rynku dzieł sztuki oraz przedstawiciela Prezydenta Miasta Poznania.
 3. Członków Komisji Nabytków powołuje Prezydent Miasta Poznania.
 4. Komisja Nabytków odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
 5. Kadencja Komisji Nabytków trwa na okres powołania Dyrektora.
 6. Zasady działania Komisji Nabytków ustala uchwalony przez nią regulamin.

 

Rozdział IV

Kolekcja

§ 7b

 

 1. Kolekcję Galerii tworzą dzieła sztuki stanowiące własność Galerii i wpisane do inwentarza Kolekcji Galerii.
 2. Prowadzenie inwentarza Kolekcji Galerii określa Regulamin ustanowiony przez Dyrektora.
 3. Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nabytków może dokonywać zakupu dzieł sztuki celem tworzenia Kolekcji Galerii.
 4. Dyrektor tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nabytków może dokonywać zamiany lub sprzedaży dzieł sztuki wpisanych do inwentarza Kolekcji Galerii.
 5. Środki uzyskane ze sprzedaży dzieł sztuki wpisanych do inwentarza Kolekcji Galerii mogą być wykorzystane wyłącznie na uzupełnienie Kolekcji Galerii.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 8

 

 1. Galeria prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Przychodami instytucji kultury są przychody pochodzące z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 9

 

Galeria może prowadzić działalność gospodarczą m.in. przez obrót dziełami sztuki i wydawnictwami, wynajem pomieszczeń, świadczenie usług marketingowych, a środki uzyskane tą drogą mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową i utrzymanie obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10

 

O zmianach organizacyjnych Galerii, z wyłączeniem ustawowo zastrzeżonych dla Organizatora, decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 11

 

Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Poznania, w formie przewidzianej dla nadania statutu.