piątek, 14 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Regulamin działania Komisji Nabytków przy Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

$1

1. Regulamin reguluje zasady działania Komisji Nabytków, jako statutowego organu funkcjonującego przy Galerii Miejskiej Arsenał.

2. Komisja Nabytków  jest ciałem doradczym Dyrektora Galerii, w zakresie oceny i kwalifikowania oferowanych obiektów do kolekcji Galerii oraz stwierdzania celowości ich pozyskiwania do kolekcji.

3. Członków Komisji na czas kadencji Dyrektora Galerii mianuje Prezydent Miasta Poznania.

$2

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) opiniowanie złożonych Galerii ofert sprzedaży oraz uzgadnianie wyceny tychże obiektów;

b) rozważanie zasadności pozyskiwania przez Galerię darów, depozytów, spadków/zapisów testamentowych, itp.;

c) wskazywanie  kierunków rozwoju kolekcji.

2. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji powiadamia jej członków Przewodniczący Komisji (zwany dalej Przewodniczącym).

3. Obrady Komisji prowadzi Przewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji Przewodniczącego jego obowiązki przejmie wyznaczony przez niego zastępca.

4. Komisja podejmuje decyzje, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu Komisji, zwykłą większością głosów.

5. Z przebiegu obrad Komisji sporządza się protokół.

6. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

7. Członek Komisji obecny na posiedzeniu, który odmawia podpisania protokołu, zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenie do jego treści i z tym zastrzeżeniem podpisać protokół.

8. Przewodniczący może wyznaczyć, spoza członków Komisji, osoby do wykonywania czynności pomocniczych związanych z pracami Komisji.

9. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenia Komisji  inne osoby
w charakterze obserwatora bez prawa do głosowania.

10. Komisja podejmuje uchwały poprzez głosowanie. Jeżeli z innych zapisów Regulaminu nie wynika inaczej, Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym. W przypadku oddania równej liczby głosów „za” lub
„przeciw” decyduje głos Przewodniczącego, z wyjątkiem głosowania w sprawie udzielenia przez Komisję rekomendacji uczestnikom konkursu.

11. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.

12. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności odnośnie przebiegu obrad.

13. Członkowie Komisji powinni wyłączyć się z obrad Komisji oraz udziału w głosowaniu w przypadku, w którym z jakiegokolwiek względu są osobiście zainteresowani nabyciem obiektu przez Galerię w tym pozostają z oferentem w stosunku prawnych lub faktycznym, który budzić może uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

14. Udział w obradach Komisji jest bezpłatny.

15. Komisja rozpatruje wnioski zakupowe, minimum raz w roku.