sobota, 20 kwietnia otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Deklaracja dostępności

Galeria Miejska Arsenał zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.arsenal.art.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 12.01.2018. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Muraszkiewicz: ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 61 852 95 01 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres:

Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8

61-754 Poznań

 

Dojazd do Galerii Miejskiej Arsenał:

 

przystanek Małe Garbary:
tramwaj: 3, 8, 13, 16, 17

 

przystanek Wielka:

autobus: 174, 176, 190, 603
Po wyjściu z tramwaju na przystanku Małe Garbary, kierować się do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Garbary i Małe Garbary. Przejście jest rozdzielone wysepką. Po przejściu kierować się w prawo ulicą Garbary i przejść około 70 m, aż do skrzyżowania z ulicą Szyperską. Skręcić w lewo w ulicę Szyperską i iść około 35 m. Ulica prowadzi lekko po łuku. Wejście do Galerii znajduje się na wysokości chodnika. Po lewej stronie znajduje się domofon, Galeria ma numer osiem. W godzinach otwarcia Galerii drzwi są zazwyczaj otwarte i nie trzeba używać domofonu.

 

Po wyjściu z autobusu na przystanku Wielka, kierować się około 45 m w prawo ulicą Garbary, aż do skrzyżowania z ulicą Szyperską. Za przejściem dla pieszych skręcić w prawo w ulicę Szyperską i iść około 35 m. Ulica prowadzi lekko po łuku. Wejście do Galerii znajduje się na wysokości chodnika. Po lewej stronie znajduje się domofon, Galeria ma numer osiem. W godzinach otwarcia Galerii drzwi są zazwyczaj otwarte i nie trzeba używać domofonu.

 

Galeria jest otwarta w dniach od wtorku do soboty w godzinach od 12.00 do 19.00 oraz w niedzielę od 12.00 do 16.00. Wejście do Galerii to dwuskrzydłowe drzwi. Zazwyczaj otwarte jest jedno skrzydło o szerokości 95 cm i wysokości 260 cm. Istnieje możliwość otwarcia obu skrzydeł, co daje przejście o szerokości 190 cm. Drzwi otwierają się do środka.

 

Szczegółowe informacje na temat wejścia i przejścia do księgarni oraz na wystawy znajdą Państwo w audiodeskrypcji budynku Galerii Miejskiej Arsenał.

 

Pierwsza dostępna toaleta znajduje się mniej więcej w połowie długości dolnej Sali ekspozycyjnej. Drzwi do toalety mają szerokość 75 cm i wysokość 200 cm.

 

Po wejściu do budynku trafiamy na klatkę schodową w połowie przedzieloną poręczą. Z prawej strony znajdują się schody prowadzące w dół, które należy ominąć. Z lewej strony znajdują się schody prowadzące do Galerii. Schody mają sześć stopni. Naprzeciwko nich znajdują się przeszklone drzwi, otwierające się do środka. Następnie kierować się w prawo i przejść około 2 metry do dolnej sali ekspozycyjnej. Wejście to dwuskrzydłowe drzwi, które otwierają się do środka.  Zazwyczaj otwarte jest szersze skrzydło o szerokości 80 cm i wysokości 195 cm. Dodatkowo można też otworzyć mniejsze skrzydło, co daje wejście o szerokości 130 cm. Dolna sala ekspozycyjna to podłużne pomieszczenie, którego dłuższe ściany lekko zaginają się w lewo. Szerokość sali wynosi około 4 metry, a długość 15 metrów.  Na końcu sali, po lewej stronie od wejścia znajdują się szerokie przeszklone dwuskrzydłowe drzwi. Szerokość każdego ze skrzydeł wynosi 80 cm, co po otwarciu z obu stron daje wejście o szerokości 160 cm. Wysokość drzwi to 210 cm. Z zewnątrz dostawiony jest do nich podjazd do wózków.

 

INFORMACJE NA TEMAT WEJŚCIA I DOTARCIA DO BUDYNKU ORAZ WSKAZÓWKI PORUSZANIA SIĘ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU SĄ UMIESZCZONE NA STRONIE W FORMIE AUDIODESKRYPCJI.

​​​​​​​OPIS WEJŚCIA W FORMIE AUDIODESKRYPCJI.

OPIS KLATKI SCHODOWEJ I ROZKŁAD POMIESZCZEŃ W FORMIE AUDIODESKRYPCJI.

Budynek NIE jest wyposażony w pętle indukcyjne. Po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Galerii (ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl) oferujemy możliwość zorganizowania oprowadzania po budynku i wystawach z osobą posługującą się PJM. Prosimy o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem.

WSTĘP Z PSEM ASYSTUJĄCYM

Wstęp z oznaczonym psem asystującym, z aktualnym zaświadczeniem o uprawnieniu. Pozostałe psy mogą również przebywać w galerii pod opieką osoby ludzkiej.
Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA