wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

XIII Biennale Grafiki
ERROR
15.02.2023

Biennale Grafiki powołane w 1999 roku jest cyklicznym przeglądem/konkursem prezentującym twórczość artystów młodego pokolenia, działających w obszarze grafiki artystycznej. Od 2019 roku formuła konkursu zmieniła się poprzez dookreślenie obszarów tematycznych, które eksponują wartości alternatywne wchodzące w dialog ze współczesną kulturą i codziennością. Nowa formuła Biennale została dostosowana do zmian we współczesnej sztuce powiązanej z działaniami postartystycznymi (sztuka 1:1, sztuka „użytkologiczna”, realizm materialny) oraz dopasowana do przekształceń uwarunkowanych rolą graficznych wypowiedzi w kontekście działań społecznych (ruchy aktywistyczne). Tematem XIII Biennale Grafiki, które odbędzie się wiosną 2023 roku w Poznaniu, jest „Error” – zagadnienie, które w odniesieniu do sztuki krytykuje istniejącą do tej pory rzeczywistość jako wadliwą i niedoskonałą, proponując w zamian ulepszenia oraz przekształcenia w obrębie kultury i społeczeństwa. Konkurs adresowany jest już nie tylko do studentów szkół artystycznych, ale również do twórców z Polski i Ukrainy, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W pierwszym etapie, pliki poglądowe autorskich prac graficznych wraz z krótkim opisem idei i techniki wykonania należy przesłać do 15 lutego 2023 roku. Prace zakwalifikowane przez jury do drugiego etapu należy przesłać pod wskazany adres znajdujący się na stronie (https://grafikaart.pl/). Realizacje nominowane do nagrody zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz upublicznione w katalogu towarzyszącym ekspozycji.


Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy dokonują zgłoszenia swoich prac poprzez przesłanie ich reprodukcji w postaci plików cyfrowych JPG (łącznie do 15 MB) wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres e mail: bg@uap.edu.pl najpóźniej do dnia 15.02.2023.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy prace, powstałe w latach 01.01.2021-15.02.2023.

W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie w wieku od 18 do 35 lat.

W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające obywatelstwo Polskie lub Ukraińskie.

Konkurs dotyczy Grafiki artystycznej.

Więcej informacji: https://grafikaart.pl/biennale-grafiki/xiii-biennale-grafiki-error/


UA

Щоб зголоситися на Конкурс, потрібно найпізніше до 15.02.2023 надіслати Твори у вигляді цифрових файлів jpg (сумісно до 15 MB) разом з заповненим Заявочним Листом у форматі doc або docx в одному електронному повідомленні на адресу: bg@uap.edu.pl.

Бієнале Графіки, заснована у 1999 році, є циклічним оглядом/конкурсом, що представляє творчість молодого покоління, що працює у сфері художньої графіки. З 2019 року формула конкурсу змінилася, уточнюючи тематичні напрямки, які акцентують увагу на альтернативних цінностях, вступаючи в діалог із сучасною культурою та повсякденним життям. Нова формула Бієнале була адаптована до змін у сучасному мистецтві, пов’язаних із постхудожньою діяльністю (мистецтво 1:1, „утилітарне” мистецтво, матеріальний реалізм) та адаптована до трансформацій, зумовлених роллю графічних висловів у контексті громадської діяльності (активістські рухи). Темою XIII Бієнале Графіки, що відбудеться навесні 2023 року в Познані, є „Error” – проблема, яка стосовно мистецтва критикує існуючу реальність як дефектну та недосконалу, пропонуючи замість цього покращення та трансформації в культурі та суспільстві. Конкурс адресований не лише студентам мистецьких шкіл, а й художникам з Польщі та України віком до 35 років. На першому етапі файли – нарис графічних робіт автора – разом із коротким описом ідеї та техніки виконання необхідно надіслати до 15 лютого 2023 року. Роботи, кваліфіковані журі до другого етапу, слід надіслати за адресою, вказаною на сайті (graphicart.pl). Проекти, номіновані на премію, будуть представлені після конкурсу на виставці, організованій у Міській Галереї Арсенал у Познані та опублікованій у каталозі, що супроводжує виставку.

Більше інформації на: https://grafikaart.pl/biennale-grafiki/xiii-biennale-grafiki-error/