wtorek, 16 lipca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

Stary Rynek 6, 61-772 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

Polityki (nie)dostępności, obywatelki z niepełnosprawnościami i osoby sojusznicze
oprowadzanie
9.04.2022, g. 15.00
Версії UA і RU нижче / Версии UA и RU ниже
Ми надаємо перекладача. / Мы предоставляем переводчика.
Wystawa jest miejscem, w którym spotykają się różne doświadczenia i podejścia do niepełnosprawności, od zdystansowanej ciekawości, poprzez biograficzne i sojusznicze zaangażowanie, do projektu zmiany świata, na którym żyjemy. W późnokapitalistycznej rzeczywistości uniesprawnianie odbywa się na globalną skalę. Eksploatacji i uszkodzeniom podlegają nie tylko ludzkie i zwierzęce ciała, ale również krajobrazy, w których żyjemy i których jesteśmy częścią. Dobrostan osób z niepełnosprawnościami, ale i tych pełnosprawnych jest zatem powiązany z kondycją planety. Jako przeżytnicy na planecie Ziemia musimy nauczyć się żyć z uszkodzeniami wywołanymi przez przemoc kapitalizmu, kolonializmu i gatunkowizmu. To jest spadek, który dostajemy od naszych przodków. Zdolność radzenia sobie z nim jest zależna od usytuowania. "Polityki (nie)dostępności, obywatelki z niepełnosprawnościami i osoby sojusznicze" jest głosem, a właściwie polifonią głosów w dyskusji o tym, czym jest i czym mogłaby się stać kategoria niepełnosprawności oraz jak jej używać, aby doprowadzić do trwałej zmiany nie tylko w sposobie myślenia, ale i funkcjonowania naszych ludzko-nieludzkich społeczności i związanych z nimi instytucji.

UA
Політики (не)доступності громадянки з інвалідністю та союзники - екскурсія по виставці
9.04.2021 о 15:00
Виставка є місцем зустрічі для різних досвідів і підходів до інвалідності - від відстороненої цікавості, біографічного та союзницького залучення до проекту зі зміни світу, в якому ми живемо. У пізньокапіталістичній реальності інвалідизація відбувається в глобальному масштабі. Експлуатації та пошкоджень піддаються не тільки людські і тваринні тіла, але також ландшафти, в яких ми живемо і частиною яких є. Таким чином, благополуччя людей з інвалідністю і без, пов'язане зі станом планети. Як ті, хто вижив на планеті Земля, ми повинні навчитися жити з пошкодженнями, заподіяними насильством капіталізму, колоніалізму і спесишизму. Це спадщина, яку ми отримуємо від наших предків. Здатність впоратися з нею залежить від місця розташування. "Політики (не)доступності, громадянки з інвалідністю і союзники" - це голос або, скоріше поліфонія голосів, в дискусії про те, чим є і чим могла б стати категорія інвалідності і як її використовувати, щоб привести до корінних змін не тільки в способі мислення, а й функціонуванні наших людсько-нелюдських спільнот і пов'язаних з ними установ.

RU
Политики (не)доступности гражданки с инвалидностью и союзники – экскурсия по выставке
9.04.2021 в 13:00
Выставка является местом встречи для различных опытов и подходов к инвалидности - от отстраненного любопытства, биографического и союзнического вовлечения до проекта по изменению мира, в котором мы живем. В позднекапиталистической реальности инвалидизация происходит в глобальном масштабе. Эксплуатации и повреждениям подвергаются не только человеческие и животные тела, но также ландшафты, в которых мы живем и частью которых являемся. Таким образом, благополучие людей с инвалидностью и без, связано с состоянием планеты. Как выжившие на планете Земля, мы должны научиться жить с повреждениями, причиненными насилием капитализма, колониализма и спесишизма. Это наследство, которое мы получаем от наших предков. Способность справиться с ним зависит от местоположения. "Политики (не)доступности, гражданки с инвалидностью и союзники" – это голос или, скорее полифония голосов, в дискуссии о том, чем является и чем могла бы стать категория инвалидности и как ее использовать, чтобы привести к коренным изменениям не только в образе мышления, но и функционировании наших человечески - нечеловеческих сообществ и связанных с ними учреждений.