czwartek, 13 czerwca otwarte 12 — 19
Galeria Miejska Arsenał

ul. Szyperska 2/6-8, 61-754 Poznań
T. +48 61 852 95 02
E. arsenal@arsenal.art.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Sobota: 12 — 19
Niedziela: 12 — 16

rookie - targi książek

ROOKIE

6-8 grudnia 2012

ROOKIE składa się z: wystawy artbooków, targów wydawców oraz serii spotkań dyskusyjnych. „Rookie” jest ter­mi­nem zapo­ży­czo­nym z zawo­do­wego sportu i ozna­cza osobę, która znaj­duje się na samym początku pro­fe­sjo­nal­nej kariery, która nie ma jesz­cze doświadcze­nia i zazwy­czaj wcho­dzi do gry z ławki rezer­wo­wych. Jednak „Rookie” nie jest ama­to­rem, choć nie jest też w pełni ukształ­to­wa­nym gra­czem. Jest zawod­ni­kiem świa­do­mym swojej war­to­ści, którą musi udo­wod­nić na boisku. W przy­padku imprezy książ­ko­wej „rookie” nabiera nowego zna­cze­nia i pomaga opi­sać zarówno naj­młod­sze poko­le­nie niezależnych wydaw­ców, jak i samo wydarzenie, które w tak szero­kim kształ­cie odbę­dzie się w Polsce po raz pierw­szy. Uczestnicy „Rookie” – arty­ści, kurato­rzy, wydawcy, gra­ficy są pro­fe­sjo­na­li­stami w swo­ich zawo­dach i wspól­nymi siłami two­rzą zupeł­nie nowe śro­do­wi­sko dla coraz popu­lar­niej­szych art­bo­oków.

 

TARGI KSIĄŻEK  z udziałem:

AKV [Berlin]

Archive Books [Berlin]

Ausdruck Books [Praga]

Bęc Zmiana [Warszawa]

Broken Dimanche [Berlin]

DIK Fagazine [Warszawa]

Drukarnia Moś i Łuczak [Poznań]

Fundacja Sztuk Wizualnych [Kraków]

Galeria Miejska Arsenał [Poznań]

Galeria Piekary [Poznań]

Karakter [Kraków]

Korporacja Ha-Art [Kraków]

Kwartalnik Fotografia [Września]

Lubok [Lipsk]

Morava [Poznań]

Motto Distribution [Zurich/Berlin]

Off Press [Londyn]

Ommu Distribution [Ateny]

Periodyk Najgorszy [Warszawa]

Piktogram / B.L.A [Warszawa]

Space Poetry [Kopenhaga]

Sputnik [Warszawa]

Sternberg Press [Berlin]

godziny otwarcia:

 

6.12.2012, 18.00 – 22.00

7.12.2012, 12.00 – 21.00

8.12.2012, 12.00 – 21.00

 

Organizatorzy: Galeria Miejska Arsenał, Wydawnictwo Morava. Sponsorzy: Drukarnia Moś i Łuczak, Browar Czarnków. Partnerzy medialni festiwalu: STGU, Futu.pl, Artinfo.pl, Punkt

www.r-o-o-k-i-e.com

info.rookie@gmail.com